Aanvullende Strategische Voorraden (ASV)

De status van de verschillende ASV-gebieden in Nederland is op de onderstaande kaart weergegeven. Medio 2021 is de volgende voortgang van toepassing:

  1. Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland en Overijssel hebben de ASV reeds vastgesteld en opgenomen in de desbetreffende provinciale beleidsstukken en -verordeningen.

  2. Drenthe, Groningen, Gelderland, Fryslân en Limburg verwachten binnen een jaar de ASV-gebieden bestuurlijk vast te stellen*.

  3. Noord-Brabant verwacht dat deze vaststelling later plaatsvindt, op dit moment vindt nog onderzoek plaats naar geschikte locaties als vervanging voor bestaande winningen.

  4. Zeeland heeft als enige provincie geen ASV aangewezen, omdat er enerzijds geen nieuwe, voldoende grote, zoete grondwatervoorraden zijn en anderzijds voldoende zoet oppervlaktewater via spaarbekkens en infiltratie voorhanden is voor de bereiding tot drinkwater.

*: Het voortduren van covid-19 heeft mogelijk vertraging opgeleverd van (gebieds)processen.

Vanwege het verschil in status van de ASV zijn er op onderstaande kaart twee verschillende soorten gebieden aangewezen. Bij het aanklikken van een gebied verschijnt informatie over de status van het desbetreffende gebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reeds vastgestelde en niet-vastgestelde gebieden. We benadrukken dat de laatste categorie niet bestuurlijk is vastgesteld en enkel fungeert binnen de context van de verkenning robuuste drinkwatervoorziening. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze kaarten. Streven is om alle ASV-gebieden zo snel mogelijk vast te leggen in ruimtelijk beleid. Bij aanvang van de verkenning was voorzien dat dit in alle provincies aan het eind van deze verkenning zou zijn gerealiseerd.

Deze kaart is geactualiseerd in november 2022, met een beschrijving van de status op dat moment in een korte notitie.

Interactieve kaarten worden in de PDF niet weergegeven.

Inzet ASV-gebieden

Alle ASV-gebieden zijn bedoeld om ingezet te worden voor de drinkwatervoorziening. Op welke termijn dat gebeurt, verschilt per regio. Zoals eerder beschreven zijn sommige regio’s eerst bezig met andere stappen (bijvoorbeeld het maximaal inzetten van huidige vergunningsruimte) terwijl andere al stappen zetten om een ASV te operationaliseren (vergunningaanvraag). In Noord-Brabant zit het nog een beetje anders: daar wordt een ASV alleen ingezet als een bestaande winning niet robuust en duurzaam te maken is; de ASV is dan ter vervanging en niet ter aanvulling. Dit kan mogelijk ook in andere provincies spelen.