Samenhang NGR en ASV

Ook het Rijk is bezig met de robuustheid van de openbare drinkwatervoorziening, onder andere door mogelijk grondwatervoorraden te reserveren. Dit zijn de zogenaamde nationale grondwaterreserves (NGR). De kaart uit STRONG (2018) laat zien dat er indicatieve NGR-gebieden liggen in het zuidwesten van Fryslân, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe/een deel van Flevoland en delen van de Roerdalslenk in Noord-Brabant en Limburg.

Er zijn ook kandidaat brakke reserves berekend, te weten in het zuiden van Zeeland, rondom Hoorn in Noord-Holland en aan de Noordzeekust tussen Beverwijk en Egmond.

NGR zijn met name bedoeld voor de drinkwatervoorziening op zeer lange termijn en als te behouden natuurlijk kapitaal, aldus het Rijk. Het proces van detaillering rondom deze gebieden loopt nog; op een aantal onderwerpen is behoefte aan meer kennis. Dit zijn: kartering van de boven- en ondergrens van de zoete voorraden, ligging van brakke voorraden, waterbalans (m.n. de aanvulling), stroomrichting en snelheid, en kwetsbaarheid van de zoetwatervoorraad.

Om een inschatting te maken van de omvang en ligging van nationale reserves is afgesproken om in beeld te brengen welke zoetwatervoorraden potentie hebben voor een nationale voorraad op basis van verschillende criteria. Hierbij wordt breder gekeken dan de NGR-begrenzing van gebieden zoals opgemaakt in de Structuurvisie Ondergrond.

De komende tijd lopen er twee trajecten naast elkaar, zijnde de kartering en de beleidsdiscussie over de NGR. Beleidsdoelen worden in overleg tussen Rijk en provincies bepaald.

De ASV liggen deels binnen de in STRONG weergegeven indicatieve NGR-gebieden en deels erbuiten. Op onderstaande kaart is te zien waar er overlap is tussen NGR (huidige begrenzing conform STRONG) en ASV. Op deze kaart is nog geen rekening gehouden met diepte van het watervoerend pakket. Deze overlap vraagt om afstemming dan wel samenwerking tussen Rijk (NGR) en provincie (ASV) gezien beiden grof gezien hetzelfde doel nastreven (drinkwatervoorziening voor de toekomst). Er liggen ook bestaande winningen binnen de aangegeven NGR-gebieden. Gezien het doel van de NGR is het in overleg mogelijk acceptabel dat ASV en bestaande winningen binnen NGR-gebieden liggen.

Over de overlap tussen NGR en ASV en de afstemming met provincies zegt STRONG (par. 5.6) het volgende:

“Het Rijk zal in overleg met de provincies de begrenzing van de grondwatervoorraden in de diepte nader bepalen, zodat het gebruik van de ruimte boven of onder deze voorraden door andere activiteiten niet onnodig wordt beperkt.” (p.52)

“Provincies geven per Nationale Grondwater Reserve aan wat de samenhang is met Aanvullende Strategische Voorraden. Bij onttrekkingen uit deze grondwatervoorraden geldt als uitgangspunt dat deze voorraden niet worden uitgeput.” (p. 52)

“Het Rijk treedt in overleg met provincies en gemeenten om per Nationale Grondwater Reserve te bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor het benutten van bodemenergie binnen deze gebieden en welke restricties of randvoorwaarden daarbij eventueel van toepassing zijn.” (p. 52)

Overlap ASV en NGR (blauwe lijnen)

Interactieve kaarten worden in de PDF niet weergegeven.