Doelen Verkenning Drinkwatervoorziening

De doelen van het proces Verkenning Drinkwatervoorziening zijn om (1) per regio een strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening op te stellen, (2) het beschermingsbeleid per regio te actualiseren, (3) een landelijke strategie te formuleren inclusief bronbescherming, en (4) een landelijk beeld te schetsen van de relatie tussen aangewezen provinciale aanvullende strategische voorraden (ASV) en nationale grondwaterreserves (NGR) van het Rijk.

Grondwater en oppervlaktewater

In Nederland wordt circa 60% van de drinkwatervoorziening voorzien vanuit grondwater en circa 40% uit oppervlaktewater en oevergrondwater. Provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit, waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater. De Kaderrichtlijn Water geeft richting aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Doel is voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik.

Bron afbeelding: www.drinkwaterplatform.nl/waar-komt-ons-kraanwater-vandaan

Sinds de aftrap van de Verkenning Drinkwatervoorziening is elke regio in Nederland binnen een gemeenschappelijk kader met het proces aan het werk gegaan. Het is een landelijk traject dat per regio door provincies en waterbedrijven samen wordt uitgevoerd. Per provincie is een (adaptieve) strategie uitgewerkt. Daarin is de opgave beschreven in regionale context, bepaald of en waar er aanvullende strategische voorraden worden aangewezen en aandacht besteed aan het beschermingsregime.

De Structuurvisie Ondergrond stelt dat provincies met het oog op toekomstige winningen ruimte kunnen reserveren voor strategische voorraden van grond- en oppervlaktewater en daarvoor een beschermingsregime vaststellen. In de Verkenning Drinkwatervoorziening heeft de focus bij het aanwijzen van ASV en de herijking van het beschermingsbeleid vooral op grondwater gelegen. Oppervlaktewater is in de regionale strategieën wel meegenomen als mogelijke bron.

Deze eindrapportage is opgesteld door IPO en Vewin in nauwe samenwerking met de provincies en drinkwaterbedrijven. Het legt de resultaten van het proces vast: het rapport schetst, op basis van het resultaat van alle twaalf provincies, een landelijk beeld van de strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening, zowel in tekst als op kaarten. Ook wordt ingegaan op de implementatie en beleidsmatige verankering van de resultaten, en op wat er nog nodig is om strategieën te vertalen naar concrete acties en resultaten. Het rapport wordt ter informatie voorgelegd aan de Stuurgroep Water. Het rapport dient onder andere ter informatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau.