Landelijk beeld

In een ander deel van deze eindrapportage zijn de provinciale strategieën samengevat. In dit deel wordt een landelijk beeld op thema’s geschetst in plaats van per provincie. Naast het landelijk beeld worden, wanneer relevant, per onderwerp een of twee regio’s als voorbeeld aangehaald.

De opgave

De mogelijk te verwachten groei in de vraag naar drinkwater volgens de RIVM-studie uit 2015 was, samen met het doel van de Structuurvisie Ondergrond om het gebruik van de diepe ondergrond voor drinkwater beter af te stemmen met het gebruik en de ruimtevraag voor de energietransitie, de aanleiding voor de Verkenning Drinkwatervoorziening.

De regio’s hebben deze opgave zelf gespecificeerd en gecorrigeerd waar nodig, bijvoorbeeld vanwege regionale verschillen (zoals lagere verwachte groei). Op basis van de regionale verkenningen, die zijn vastgelegd in rapportages per regio, is dit overzicht van de landelijke opgave (in miljoen m3/jaar extra productiecapaciteit nodig) gemaakt (2021) voor 2040:

Regio

Opgave

Regio

Opgave

Groningen en Drenthe

25

Flevoland

20

Fryslân

30

Noord-Holland

30

Overijssel

20 à 25

Zuid-Holland

80

Gelderland

45

Noord-Brabant en Zeeland

55 + 2,5

Utrecht

40

Limburg

19

De totale opgave is op basis van deze cijfers circa 372 miljoen m3 per jaar extra benodigde productiecapaciteit, op een totaal van 1.100 miljoen m³ drinkwater wat nu jaarlijks geleverd wordt (bron: Vewin)