Flevoland

Opgave

Flevoland heeft in 2017 voor de adaptieve aanpak drie scenario’s uitgewerkt: het trendscenario, het GE-scenario (maximale groei) en RC-scenario (minimale groei of krimp). Op dit moment blijkt dat de groei conform het GE-scenario verloopt, wat betekent dat het eerste knikpunt voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland in 2020 al bereikt is. Het eerste knikpunt voor Noordelijk Flevoland wordt binnen enkele jaren naar verwachting bereikt.

Flevoland verwacht uit de boringsvrije zone (ASV) 10 à 25 miljoen m3 extra te kunnen onttrekken. De provincie verwacht dat de aangewezen ASV voldoende water biedt voor de komende decennia in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, maar mogelijk niet:

  • Als er ook aan Noordelijk Flevoland (extra) geleverd moet worden, of

  • Als er bovenstrooms in Utrecht of Gelderland in hetzelfde grondwatersysteem extra onttrekkingen komen waardoor de beschikbare hoeveelheid grondwater in Flevoland vermindert.

Bouwstenen strategie

De adaptieve strategie van Flevoland is in een gezamenlijk proces vormgegeven conform het Landelijk plan van aanpak uit 2017 en ons op basis van de door de provincies vormgegeven gereedschapskist in 2016. Er is een voorkeurspad dat bestaat uit de huidige grondwaterbronnen en levering vanuit Overijssel. Daarnaast zijn maatregelen voor als het knikpunt nadert, aan zowel de aanbodzijde als aan de vraagzijde, in beeld gebracht. Flevoland streeft naar een drinkwaterreserve van 20% boven op de actuele vraag. Er zijn verschillende maatregelen aan de aanbodzijde geïdentificeerd, waaronder extra vergunnen en winnen; levering vanuit nabijgelegen provincies; alternatieve bronnen inzetten; gedrag beïnvloeden (drinkwaterbesparing) en innovaties. Kern van de adaptieve aanpak is door monitoring vroegtijdig te signaleren of bijsturing nodig is. Het besef dat het voorkeurspad vroeg of laat kan ophouden, heeft geleid tot de 3-sporen aanpak:

  • Maximaal inzetten op waterbesparing en waterbewustzijn (bij drinkwaterbedrijf, huishoudens en bedrijven);

  • Innovaties doorvoeren en alternatieve bronnen ontwikkelen;

  • Beschermen van de voorraad zoet grondwater.

Bescherming en combinatie andere opgaven

Het grondwater beneden een bepaalde diepte in de boringsvrije zone is vanuit het voorzorgsbeginsel exclusief gereserveerd voor de openbare drinkwatervoorziening, wat betekent dat bodemenergie beneden een bepaalde diepte en boren naar geothermie is uitgesloten. Dit is reeds (lang) zo vastgelegd in de verordening.

Afstemming: de provincie geeft aan dat er intern en extern is afgestemd met de energiesector.

Uitkomst proces

“De adaptieve lange termijnstrategie die we in 2017 hebben opgesteld is echt een mooi en goed doorwrocht stuk geworden. Op een vernieuwende manier hebben we met betrokken partijen de drinkwatervoorziening in Flevoland onderzocht. Dit was een van de belangrijke bouwstenen voor het waterprogramma dat we in 2021 gaan vaststellen. Hierin staat de adaptieve aanpak centraal. Door ons te richten op een horizon vér na 2050 komen we hierin echt tot vernieuwd beleid.” (Martin Griffioen, Provincie Flevoland)