Overijssel

Opgave

Vitens-Overijssel heeft in 2040 volgens het GE-scenario een opgave van 28,6 miljoen m³ per jaar. De afgelopen jaren heeft de drinkwatervraag zich ontwikkeld volgens het GE-scenario. Op de korte termijn is het daarom verstandig om uit te gaan van het GE-scenario. Het eerste knikpunt ligt in 2025.

Bouwstenen strategie

De adaptieve strategie bevat maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. De komende 10-15 jaar zijn kritiek. Op de korte termijn wordt vooral ingezet op het volledig inzetbaar maken (consolideren) van de bestaande vergunningen. Op de middellange termijn wordt ingezet op het benutten van bestaande strategische reserves, bestaande vergunningen uitbreiden en (tijdelijke) vergroting van import/verkleinen van export van drinkwater. Voor de lange termijn wil Overijssel onderzoeken wat de haalbaarheid is van alternatieve bronnen, zoals oppervlaktewater, brak water, grootschalige circulaire winning op de stuwwal en RWZI-effluent voor de industrie. Er is een procesplan opgesteld waarin de voorbereidende stappen zijn opgenomen in de tijd. In breed bestuurlijk overleg met de partners worden ontwikkelingen gemonitord en beslissingen genomen in aanloop naar de knikpunten.

Extra import van drinkwater uit andere provincies en/of uit Duitsland, uitbreiding van bestaande winningen en waterbesparingsmaatregelen worden gezien als overbruggingsmaatregelen tot de reserveringen (Strategie 1 en 3) of winningen uit oppervlaktewater (Strategie 2) gerealiseerd kunnen worden. In Overijssel waren al gebieden gereserveerd voor toekomstige drinkwaterwinning (nu ASV bestempeld). Deze worden onderzocht om actief in te zetten. De hoeveelheid waarvoor ze daadwerkelijk ingezet kunnen worden is onderwerp van studie. Het gaat om reserveringen Salland Diep (ca. 5 miljoen m3), Koppelerwaard (ca. 10 miljoen m3) en Bruchterveld (ca. 5 miljoen m3).

Bescherming en combinatie andere opgaven

De Omgevingsvisie en –verordening Overijssel worden momenteel op het thema drinkwater beleidsneutraal omgezet conform de eisen voor de Omgevingswet. Het huidige beschermingsbeleid blijft daarmee bestaan, al wordt er wel een ingreep gedaan om de bevoegdheden voorlopig gelijk te laten blijven bij de omzetting van inrichtingen naar activiteiten. In waterwingebieden zijn alleen functies toegestaan ten dienste van de drinkwaterwinning. In grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones worden risicovolle activiteiten geweerd of aan voorwaarden verbonden. Bodemenergiesystemen zijn in deze gebieden verboden. In de intrekgebieden wordt zoveel mogelijk gestuurd op functies die zich goed verhouden tot de drinkwaterwinningen. De strategische reservering Salland Diep is beschermd door een boringsvrije zone. De reserveringen Koppelerwaard en Bruchterveld zijn beschermd door een intrekgebied.

Afstemming: het is niet bekend of de provincie heeft afgestemd met de energiesector.

Uitkomst proces

De drinkwaterstrategie door provincie en Vitens samen met de waterschappen opgesteld. De strategie is in breed bestuurlijk overleg met deze partijen vastgesteld als basis voor de uitvoering. Binnen de provincie is de ASV is door GS vastgesteld. PS is hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met een investeringsvoorstel. De provincie is tevreden over de samenwerking met de partners op deze opgave, het creëren van gedeelde urgentie en het gezamenlijk de schouders er onder willen zetten om tot goede oplossingen te komen. Men ziet een grote opgave op zich afkomen om in Overijssel voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Dit in de context van de opgave om uiteindelijk in Overijssel klimaatbestendig te worden. De stip op de horizon is een klimaatadaptieve leefomgeving, een robuuste grondwatervoorraad, circulariteit in woningen en bedrijven en een vitale biodiversiteit.