Adaptief in termijnen

Bij veel bouwstenen in de strategieën wordt onderscheid gemaakt tussen oplossingen voor de korte (1-5 jaar), middellange (5-10 jaar) en lange (10+ jaar) termijn. Korte termijn oplossingen gaan vaak over het volledig benutten van bestaande vergunningsruimte of het inzetten van bestaande voorraden die gereed zijn om ingezet te worden. De middellange termijn kijkt bijvoorbeeld naar uitbreiding van bestaande winningen, waterbesparing, of afkoppeling van laagwaardige gebruikers. Er zijn ook regio’s die hun blik vooral op de lange termijn richten om van daaruit op maatregelen voor de korte en middellange termijn te komen. In het algemeen zijn bouwstenen voor de lange termijn bijvoorbeeld het inzetten van een ASV of inzet van alternatieve bronnen, maar ook systeemveranderingen aan de vraagzijde op het gebied van waterbesparing en afkoppeling van laagwaardig gebruik. Dat zijn vaak lange termijn oplossingen, omdat de realisatie van een volledig nieuwe waterwinning minstens 10 jaar duurt en de toepassing van alternatieve bronnen (bijvoorbeeld brak grondwater of oeverinfiltratie) op verschillende plekken nog nader onderzoek vraagt.

De oplossingen voor de korte termijn zijn concreter dan die voor de lange termijn. Voor de langere termijn zijn er vaak ook meerdere mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. Zo volgen de regio’s een adaptieve aanpak.

Overijssel – Overijssel zet in op vraag en aanbod en heeft maatregelen voor de korte termijn (inzetbaar maken alle vergunningen), middellange termijn (o.a. bestaande reserveringen benutten en huidige winningen uitbreiden) en lange termijn (alternatieve bronnen verkennen).

Fryslân Omdat de winning Terwisscha vanwege natuurschade in omvang teruggebracht gaat worden, dient er voor 2026 nieuwe capaciteit gezocht te worden. Hiervoor lopen trajecten om voor twee locaties een nieuwe winvergunning aan te vragen en zal er water vanuit Drenthe worden aangevoerd. In 2026 moet de situatie dan weer op orde zijn. Om een eventuele groei van de drinkwatervraag tot 2040/2050 op te kunnen vangen, wordt voor 6 miljoen m3/jaar ASV-ruimte gereserveerd. Voor de nog langere termijn (tot 2100 of zelfs verder) bestaat het risico van verziltende winningen. Daarom is een ASV-zoekgebied aangewezen voor in totaal 30 miljoen m3/jaar.