Aanleiding Verkenning Drinkwatervoorziening

De provincies en drinkwaterbedrijven hebben samen een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Nederland, nu en in de toekomst.

Adaptief in termijnen

Bij veel bouwstenen in de strategieën wordt onderscheid gemaakt tussen oplossingen voor de korte (1-5 jaar), middellange (5-10 jaar) en lange (10+ jaar) termijn.

Aanvullende Strategische Voorraden (ASV)

De status van de verschillende ASV-gebieden in Nederland is op de onderstaande kaart weergegeven.

Herijking beschermingsbeleid grondwater

Met oog op de toenemende drukte in de ondergrond is het traject herijking beschermingsbeleid gestart.

Beschermen om te blijven

Het adagium ‘beschermen om te blijven’ benadrukt de urgentie van adequate grondwaterbescherming en zet het in een bredere context van maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkeling van de (grond)waterkwaliteit.

Toolkit herijking beschermingsbeleid

Het traject herijking beschermingsbeleid is eind 2020 afgerond met de oplevering van een toolkit. Het digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid.

Beschermingsbeleid ASV

De gewenste bescherming van een ASV-(zoek)gebied hangt af van verschillende factoren, zoals de kwetsbaarheid van het grondwater, maar ook de mate van zekerheid dat een ASV op termijn nodig zal zijn.

Noord-Brabant en Zeeland

Brabant Water heeft in 2040 volgens het GE-scenario een opgave van 55,4 miljoen m³ per jaar. Dit komt mede doordat het RIVM negen winningen van Brabant Water (met een totale capaciteit van 43,3 miljoen m³ per jaar) als niet robuust aanmerkt.

Conclusies en aanbevelingen

De vorige hoofdstukken hebben voor elke provincie de strategie op hoofdlijnen beschreven, en ook het landelijk beeld op een aantal terugkerende thema’s.

Doelen Verkenning Drinkwatervoorziening

De doelen van het proces Verkenning Drinkwatervoorziening zijn om (1) per regio een strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening op te stellen, (2) het beschermingsbeleid per regio te actualiseren, (3) een landelijke strategie te formuleren

Toon meer resultaten