Toolkit herijking beschermingsbeleid

Het traject herijking beschermingsbeleid is eind 2020 afgerond met de oplevering van een toolkit. Het digitale rapport beschrijft een aantal voorstellen voor de herijking van het beschermingsbeleid. Het betreft voorstellen die bijdragen aan de uniformering en actualisering van het provinciale beleid. De voorstellen gaan over: het bepalen van beschermingszones en de kwetsbaarheid van een winning, bescherming in de diepte, realiseren van harmoniërende functies, aandacht voor infiltrerend oppervlaktewater, generiek beleid voor opkomende stoffen, vergunningverlening, toezicht en handhaving en de bescherming ASV.

De voorstellen worden meegenomen door de provincies bij het herijken van hun eigen beschermingsbeleid. Dat gebeurt veelal bij de actualisatie van de omgevingsverordening, al dan niet in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.

3D-bescherming – De toename van ondergrondse activiteiten geeft aanleiding om de beschermingszones expliciet in de diepte te begrenzen. Dat kan echter alleen als er fysieke barrières aangewezen kunnen worden die voorkomen dat effecten van ondiepe activiteiten doorwerken naar beneden (bij een diepe winning) en diepere activiteiten doorwerken naar boven. Denk aan barrières als een kleilaag of gesteente met voldoende dikte, continuïteit en weerstand. Bij een diepe winning zouden dan activiteiten in de ondiepe bodem, boven de beschermende laag, kunnen worden toegestaan. Een begrenzing aan de onderkant maakt activiteiten onder de beschermende laag aan de onderkant van de te beschermen grondwatervoorraad mogelijk. Begrenzingen in de diepte zijn lokaal maatwerk en dienen per gebied te worden vastgesteld, rekening houdend met de bodemopbouw en risico’s.