Meerdere sporen als fundament

De adaptieve aanpak houdt ook in dat de regio’s meerdere sporen tegelijk belopen. Zo verklaren onder andere Groningen en Noord-Brabant in te willen zetten op waterbesparing en -bewustzijn. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het aansluiten van de industrie op andere bronnen en worden bijvoorbeeld bestaande winningen uitgebreid waar mogelijk. Deze drie sporen (waterbesparing; vermindering laagwaardig gebruik; robuuste bestaande winningen) komen in iedere regio aan bod, bij de een prominenter dan bij de ander.

Gelderland – Om te komen tot een optimalisatie van het drinkwatersysteem binnen een veerkrachtig watersysteem denken we naast grondwater onder andere aan een diversificatie van bronnen (ook oevergrondwater, brak water en oppervlaktewater), seizoensmatige combinatie van bronnen en een infiltratieconcept voor de Veluwe.

Flevoland – Flevoland heeft de aanpak van Deltares gevolgd bij het opstellen van de adaptieve strategie, waarbij knikpunten op verschillende termijnen zijn gedefinieerd en mogelijke maatregelen daarbij. De adaptieve aanpak van Flevoland heeft een horizon van 2050 en verder. Bij de verankering van het beleid in het waterprogramma staan drie sporen centraal bij de invulling van de zorgplicht: 1. Waterbesparing en waterbewustzijn, 2. Innovaties om laagwaardig gebruikt te voorkómen en alternatieve bronnen te ontwikkelen en 3. Vanuit het voorzorgsbeginsel beschermen van de voorraad diep zoet grondwater.