Regionale verankering

Provincies en waterbedrijven zorgen voor de verder uitwerking en beleidsmatige verankering van de drinkwaterstrategie inclusief de verankering van de ASV-gebieden in de provinciale omgevingsvisies/verordeningen, de regionale waterprogramma’s en de visies van de drinkwaterbedrijven. Het is nu vooral een kwestie van “aan de slag”. Allereerst nadere uitwerking en beleidsmatige verankering van de drinkwaterstrategie als onderdeel van de omgevingsvisie, het vastleggen van de begrenzing en bescherming van de ASV-gebieden en het actualiseren van het beschermingsbeleid; daarna met de realisatie van de drinkwaterstrategie.

Het vastleggen van ASV-gebieden is belangrijk om in het vervolgproces de aanvraag van vergunningen voor nieuwe winningen in deze gebieden te versnellen. De ASV-gebieden worden ruimtelijk verankerd in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en de daarbij behorende omgevingsverordeningen en -plannen.

Omgevingswet - De ontwikkelingen rond de Omgevingswet bieden kansen voor de implementatie van de drinkwaterstrategieën en herijking van het beschermingsbeleid. Als de grondwaterbeschermingszones (ook van ASV) en de bijbehorende regels een plek krijgen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), ziet elke initiatiefnemer direct of een activiteit in een beschermingsgebied plaatsvindt en welke regels daar gelden. Ook kunnen in de Omgevingsverordening nog steeds instructieregels voor waterschap of gemeente worden opgenomen en is het mogelijk om aanvullende vergunningplichten op te nemen voor milieubelastende activiteiten (Hfst 3 Bal) wanneer dit nodig is voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater (Artikel 2.15 Bal). De Omgevingswet biedt tevens kansen voor het realiseren van harmoniërende functies binnen beschermingszones.

Belangrijk aandachtspunt is om de ASV-gebieden in de ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten een zodanige status te geven dat deze in toekomstige vergunningprocedures veiliggesteld zijn van mogelijke negatieve invloeden op de watervoorraad. Ook is het belangrijk om de ASV-gebieden mee te nemen in de regionale energiestrategie en warmte transitievisies in verband met mogelijke beperkingen door bescherming.

Regionale uitwerking Deltaprogramma Zoetwater

De resultaten van de drinkwaterverkenningen moeten ook een plek krijgen in de Regionale Strategieën als onderdeel van de Deltabeslissing fase 2, en de uitvoering als onderdeel van de regionale uitvoeringsprogramma's 2022 – 2027. De drinkwaterstrategieën geven immers, naast het GE-scenario met een groeiende vraag naar drinkwater, ook invulling aan het extreme STOOM-scenario voor de beschikbaarheid van zoet (grond)water. Daarmee is het een concrete uitwerking van het doel van het Deltaprogramma zoetwater (zie ook Nationale verankering).