Zuid-Holland

Opgave

De drinkwatervoorziening voor 3,6 miljoen inwoners in Zuid-Holland wordt verzorgd door drie bedrijven: Dunea, Evides en Oasen. In het GE-scenario, waarbij een groei van de drinkwaterbehoefte met 30 procent wordt voorspeld, moet in 2040 in Zuid-Holland totaal 350 miljoen m³ drinkwater geproduceerd kunnen worden. De totale huidige productiecapaciteit van de waterbedrijven in Zuid-Holland bedraagt 358 miljoen m³ per jaar. Naast de huidige productiecapaciteit kan aanvullende productiecapaciteit vanuit de reeds gereserveerde strategische voorraad zoet grondwater worden gerealiseerd. De duurzaam te winnen hoeveelheid water uit deze voorraad bedraagt op basis van een eerste inschatting naar verwachting circa 10 miljoen m³ per jaar.

Bouwstenen strategie

In 2018 is een 'Verkenning Drinkwatervoorziening Zuid-Holland 2040' opgesteld. Hierin zijn de volgende conclusies gepresenteerd:

  • De drinkwatervoorziening in Zuid-Holland kan in 2040 bij alle scenario’s zijn eigen broek ophouden;

  • Bij scenario van 30% groei is in totaliteit voldoende productiecapaciteit. Bij Oasen ontstaat op termijn een tekort en is aanvullende productiecapaciteit benodigd. Het benodigde tekort kan naar verwachting vanuit de ASV-gebieden worden geleverd;

  • Er is aanvullende productiecapaciteit beschikbaar vanuit de zogenoemde aanvullende strategische voorraad zoet grondwater (ASV).

De ASV-gebieden (4 stuks) zijn inmiddels aangewezen en worden in de Provinciale Milieuverordening en Omgevingsverordening vastgesteld. Met de vaststelling in de Milieuverordening en Omgevingsverordening wordt ook de bescherming verankerd. Oasen onderneemt concrete stappen om in één van de ASV gebieden een nieuwe oevergrondwaterwinning te realiseren.

Provincie Zuid-Holland stuurt binnen de provincie op het 3-anker principe om zo een diversiteit aan bronnen te garanderen en risico’s te spreiden. De drie ankers uit het beleid zijn: grondwater, oppervlaktewater via de duinen en directe zuivering uit oppervlaktewater.

Naast het aanwijzen van ASV-gebieden voor de toekomstige drinkwatervoorziening wordt onderzoek gedaan naar alternatieve drinkwaterbronnen in het Valkenburgse meer en brakwaterwinningen in de duinen, de Mient-Kooltuin en groene buffer. Het doel van dit onderzoek is brakwater te gebruiken voor drinkwater en tegelijkertijd de zoetwaterbuffer in de duinen te vergroten. Een vergelijkbaar onderzoek vindt plaats in de MT-polder waar het doel is brak water te gebruiken voor drinkwater. Bescherming van deze mogelijk alternatieve drinkwaterbronnen moet nog worden bepaald en het is nog niet duidelijk hoe met de concentraatstromen kan worden omgegaan.

De waterbedrijven in Zuid-Holland stimuleren bewust watergebruik en experimenteren in pilots met waterbesparende nieuwe technieken of concepten.

Bij Evides wordt de inname- en buffercapaciteit van het Biesboschsysteem vergroot en de waterwinningen in Dordrecht en Ouddorp geoptimaliseerd. Bij Dunea wordt een project uitgevoerd om meer (maximale) capaciteit te halen uit de bestaande waterwingebieden (programma Berkheide).

Bescherming en combinatie andere opgaven

De ASV-gebieden hebben hetzelfde beschermingsregime als boringsvrije zones. Dit betekent dat er geen bodemenergiesystemen zijn toegestaan.

Afstemming: de provincie geeft aan dat er intern is afgestemd met de energiesector.

Uitkomst proces

Het drinkwater belang is verankerd in alle kerninstrumenten van de Omgevingswet zoals de Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma Omgevingsplan en Omgevingsverordening.