Implementatie en beleidsmatige verankering

Besluitvormingsproces en implementatie strategie, beleid en ASV

Besluitvorming over de regionale drinkwaterstrategie vindt plaats op provinciaal niveau. De aanwijzing van nieuwe ASV-gebieden wordt vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie, -agenda, Regionale waterplannen/-programma’s en/of de Provinciale Omgevingsverordening, in aansluiting bij de lopende processen in het kader van de Omgevingswet. De herijking van het beschermingsbeleid wordt verwerkt in de (concept) Provinciale Omgevingsverordeningen. De drinkwaterbedrijven leggen de regionale drinkwaterstrategie veelal vast in hun lange termijn visie en werken onderdelen uit in concrete programma’s of projecten.

De provincie Gelderland maakt als enige gebruik van een separaat m.e.r.-traject om te besluiten welke bouwstenen de ASV vormen. Andere provincies en drinkwaterbedrijven volgen de MER-procedure t.b.v. het in gebruik nemen van een drinkwatervoorraad. In het Gelderse m.e.r.-proces zijn externe stakeholders nadrukkelijk betrokken. In andere regio’s heeft ook consultatie van externe stakeholders plaatsgevonden. Met name de samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten is het nodig om de strategie te implementeren. Uitbreiding van bestaande winningen, realisatie van een nieuwe winning of de aanwijzing van ASV-gebieden hebben immers consequenties voor de omgeving en de bescherming van de waterkwaliteit is ook iets wat provincies en drinkwaterbedrijven niet alleen kunnen.

De implementatie van de strategie is in veel regio’s al begonnen. Met de ontwikkeling van de drinkwatervraag, de droge zomers van afgelopen jaren, problemen met de waterkwaliteit en de verder toenemende drukte in de ondergrond is het veiligstellen van de drinkwatervoorziening een urgente opgave voor de provincies en drinkwaterbedrijven.