Herijking beschermingsbeleid grondwater

Met oog op de toenemende drukte in de ondergrond is het traject herijking beschermingsbeleid gestart. In een eerste fase hebben provincies en drinkwaterbedrijven de uitgangspunten en doelen van het grondwaterbeschermingsbeleid geëvalueerd en bijgesteld. Dit heeft geleid tot het inzicht dat de mogelijkheden om waterwinningen te verplaatsen in de toekomst beperkt zijn. Uitgangspunt is daarom ‘beschermen om te blijven middels een doelmatig en toekomstbestendig beschermingsbeleid’. Daarmee worden bestaande en toekomstige drinkwaterbronnen beschermd en inzetbaar gehouden voor de (toekomstige) drinkwatervraag. In een tweede fase van het traject is het concept ‘beschermen om te blijven’ nader uitgewerkt en zijn voorstellen voor herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid gedaan.

Doel herijking grondwaterbeschermingsbeleid – Provincies en drinkwaterbedrijven willen grondwater voor de drinkwatervoorziening “beschermen om te blijven”. Het doel van de herijking van het grondwaterbeschermingsbeleid is om de bescherming van gereserveerde en nog te reserveren grondwatervoorraden aan te laten sluiten bij actuele ontwikkelingen en trends. Het beschermingsbeleid dient ingericht te zijn op het beheersen van de risico’s van toenemende activiteit in de ondergrond (3D) en daarbij dient flexibel te kunnen worden ingespeeld op actuele en toekomstige ontwikkelingen (4D). Het is niet de bedoeling om grondwaterbeschermingsbeleid ingrijpend te veranderen, maar wel om een meer uniforme basis voor maatwerk (per regio) in het beschermingsbeleid te verkrijgen.

Bescherming oppervlaktewater – Het traject herijking beschermingsbeleid was gericht op grondwater voor de drinkwatervoorziening. Een groot deel van het drinkwater in Nederland wordt echter bereid met oppervlaktewater en ook daarvan staat de kwaliteit onder druk door opkomende stoffen, klimaatverandering, enzovoort. Vanuit de drinkwaterbedrijven en provincies bestaat de wens om ook de bescherming van oppervlaktewater als bron voor de drinkwatervoorziening aan te scherpen. In de Beleidsnota Drinkwater en de bijbehorende implementatie- en uitvoeringsagenda drinkwater zijn daartoe acties opgenomen, zoals het verbeteren en monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewater; het opstellen van een handreiking voor het toepassen van de preventieladder; het uitwerken van de aanbevelingen uit 'Staat drinkwaterbronnen (2020)'; en samenwerken met bovenstroomse landen.