Interprovinciale leveringen

Leveringen van water vinden plaats tussen provincies, tussen drinkwaterbedrijven en van en naar buurlanden. Een overzicht hiervan is geschetst op onderstaande kaart. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Levering van drinkwater (reinwater) tussen provincies en/of drinkwaterbedrijven;

  • Levering van ruwwater voor de drinkwatervoorziening tussen provincies en/of drinkwaterbedrijven (dit omvat ook winningen in een andere provincie dan waar het als drinkwater geleverd wordt).

Interprovinciale leveringen (klik op een pijl voor informatie)

Interactieve kaarten worden in de PDF niet weergegeven.

Klik hier om bovenstaande gegevens van de kaart in tabelvorm te zien.

De meeste regio’s hebben geen nieuwe interprovinciale leveringen in hun strategie beschreven naast de bestaande leveringen. Over bestaande leveringen vindt overleg plaats over wat hiermee te doen. Zoals te zien in het overzicht hebben sommige leveringen of afspraken een einddatum. Ideeën over de leveringen zijn vooralsnog voornamelijk regionaal. Het kan zijn dat daardoor niet alle mogelijkheden wat betreft interprovinciale leveringen volwaardig zijn meegenomen in de strategieën van de regio’s. Bijvoorbeeld Gelderland geeft aan dat mogelijke nieuwe leveringen nu niet zijn meegenomen in de opgave, maar dat zij wel nieuwe leveringen of verlenging/uitbreiding van bestaande leveringen verwacht. Zodra er een concrete bestuurlijke afspraak ligt, worden deze leveringen alsnog meegenomen in de Gelderse opgave. Ook uit bijvoorbeeld het oogpunt van waterbesparing: als een provincie voor zichzelf tastbare waterbesparingsdoelen heeft gesteld, maar tegelijkertijd veel water verscheept naar een regio die daar minder mee bezig is, is het niet ondenkbaar dat dit op enig moment heroverwogen kan worden. De discussie over interprovinciale leveringen kan actiever gevoerd worden. Er lopen nog diverse gesprekken tussen provincies en drinkwaterbedrijven die kunnen leiden tot een verandering in de omvang van interprovinciale leveringen.

Voor oppervlaktewaterwinningen geldt dat deze bijna altijd provinciegrensoverschrijdend zijn.

Een noot wat betreft (drink)waterleveringen uit het drinkwaternet aan de industrie: landelijk speelt op dit moment de discussie of groot-zakelijke leveringen wel of niet onder de Drinkwaterwet vallen, onder andere omdat hiermee ook een grotere beschermingsopgave van de provincies wordt gevraagd die niet voor de openbare drinkwatervoorziening wordt ingezet. Er wordt kritisch gekeken naar drinkwater voor de industrie. Rondom industriewater wordt door provincies en drinkwaterbedrijven kritisch gekeken naar passend gebruik en andere mogelijkheden middels een case-by-case benadering. In dit IPL-overzicht zijn leveringen voor industrie wel meegenomen, ook omdat een duidelijke splitsing in de cijfers niet beschikbaar is.

Groningen / Drenthe – Groningen en Drenthe werken nauw samen om de drinkwaterlevering voor beide provincies te garanderen. Voor de provincie Groningen wordt zowel water gewonnen in Drenthe als in Groningen zelf door Waterbedrijf Groningen. Ook levert het Drentse drinkwaterbedrijf WMD drinkwater aan Waterbedrijf Groningen.

Zeeland – Zeeland heeft te maken met zowel leveringen van grondwater als van oppervlaktewater. Grondwater wordt vanuit Noord-Brabant geleverd. Oppervlaktewater wordt vanuit Haringvliet (Zuid-Holland) en Bergse Maas (Biesbosch) ingenomen voor respectievelijk Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen.