Limburg

Opgave

De behoefte volgens het GE-scenario in Limburg ligt dicht bij de huidige vergunde hoeveelheid. WML heeft in 2040 volgens het GE-scenario een opgave van 19,2 miljoen m³ per jaar (RIVM, 2015). Als alle bronnen beschikbaar blijven, is geen extra capaciteit nodig. Maar de huidige bronnen staan onder druk, zowel kwalitatief (nitraat, bestrijdingsmiddelen, opkomende stoffen) als kwantitatief (toenemende watervraag derden, klimaatverandering). De aangewezen ASV-gebieden vormen de reserve mochten bronnen uitvallen. Overigens staan de ASV ook onder druk, met name de Roerdalslenk waar sprake is van een dalende stijghoogte. WML heeft deels vergunningsruimte om deze opgave op te vangen. Provincie Limburg en WML gaan onderzoeken hoe aan het overige deel van de opgave voldaan kan worden.

Bouwstenen strategie

In het Waterprogramma Limburg 2022 – 2027 zijn de bronnen (winplaatsen) voor de drinkwatervoorziening voor de periode tot 2027 opgenomen. Voor de lange termijn, tot 2050 wordt in de komende beheerperiode een adaptieve planning uitgewerkt. Daarin wordt ook gekeken of alternatieve bronnen nodig zijn en welke mogelijkheden er zijn. Voornemen is om elke 2 jaar de adaptieve planning te evalueren en te actualiseren.

In het kader van Waterbeschikbaarheid (paragraaf 3.3.5 van het Waterprogramma) gaat Limburg met alle watergebruikers, dus ook de drinkwaterbedrijven, kijken welke mogelijkheden er zijn om de vraag te verkleinen of indien van toepassing de grondwatervoorraad te vergroten, bijvoorbeeld door het water langer vast te houden of door meer af te koppelen. Samen met het waterleidingbedrijf zal gekeken worden welke besparingen realistisch zijn. WML is daar nu al mee bezig.

ASV-gebieden worden eind 2021 aangewezen. Deze zijn gereserveerd voor onttrekkingen voor menselijke consumptie en kunnen worden gebruikt als bestaande bronnen uitvallen of de vraag stijgt.

Bescherming en combinatie andere opgaven

In het Waterprogramma Limburg 2022 – 2027 is opgenomen dat de bescherming de komende beheerperiode wordt verbeterd, in lijn met het adagium van de (concept) Beleidsnota Drinkwater ‘beschermen om te blijven’. Concreet worden de regels voor de waterwin- en de grondwaterbeschermingsgebieden herijkt en wordt overwogen de beschermingsgebieden te vergroten.

De ASV zijn twee boringsvrije zones en één grondwaterbeschermingsgebied. In de boringsvrije zones gelden regels ter voorkoming van doorboren of anderszins aantasten van de beschermende kleilaag. Bodemenergie in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden is verboden. Boringsvrije zone Venloschol: gesloten WKO onder de kleilaag is verboden, open WKO mag wel. Geothermie mag in de Venloschol als aan aanvullende voorwaarden ter bescherming van de grondwaterkwaliteit wordt voldaan. Boringsvrije zone Roerdalslenk: alle bodemenergiesystemen, inclusief geothermie, onder de kleilaag zijn verboden.

Afstemming: de provincie geeft aan dat er nog niet is afgestemd met de energiesector.

Uitkomst proces

Het uitgangspunt ‘beschermen om te blijven’ wint steeds meer terrein bij bestuurders en stakeholders. Er lijkt draagvlak voor te zijn.